FUTURA Consultancy B.V.

leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden FUTURA postacademische opleidingen

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met FUTURA postacademische opleidingen betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘cursus’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door FUTURA postacademische opleidingen.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:– FUTURA postacademische opleidingen, gevestigd aan de Mgr P.J. Willekenslaan 15, 2283 CJ Rijswijk (KvK nr. 272.969.53).– Opdrachtgever: een persoon, die zich aanmeldt voor deelname aan een ‘open’ cursus; een bedrijf, dat een persoon aanmeldt voor deelname aan een ‘open’ cursus of opdracht geeft voor de uitvoering van een ‘in-company’ cursus.– Deelnemer: een persoon, die deelneemt aan een ‘open’ of ‘in-company’cursus.– Een ‘open’ cursus is een cursus, waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan de in de cursusfolder of op de website omschreven doelgroep, ongeacht bedrijf of instelling waar deze persoon werkzaam is. De doelstelling en inhoud van een ‘open’ cursus staan van tevoren vast en zijn nader gespecificeerd in een afzonderlijke cursusfolder of op de website.– Een ‘in-company’ cursus is een cursus, waaraan medewerkers van één bedrijf of instelling deelnemen en waarvan de doelstelling, doelgroep en inhoud wordt afgestemd in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen FUTURA postacademische opleidingen en de opdrachtgever voor deelname aan een ‘open’ cursus komt tot stand door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier door de opdrachtgever en/of door schriftelijke bevestiging van FUTURA postacademische opleidingen aan de opdrachtgever van diens per post, fax, e-mail of via Internet ontvangen aanmelding.

2.2 De overeenkomst tussen FUTURA postacademische opleidingen en de opdrachtgever voor de uitvoering van een ‘in-company’ cursus komt tot stand door een door beide partijen ondertekende bevestiging van de uitvoeringsofferte.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden ‘open’ cursussen

3.1 De factuur van de verschuldigde deelnamekosten wordt toegezonden aan het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres, wat overigens de eigen betalingsverplichting van de deelnemer aan FUTURA postacademische opleidingen onverlet laat. De factuur dient binnen 15 werkdagen na factuurdatum te worden voldaan.

3.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde deelnamekosten te voldoen, staat het FUTURA postacademische opleidingen vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

3.3 FUTURA postacademische opleidingen heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, indien niet tijdig, t.w. 10 werkdagen voor aanvang cursus is voldaan aan de betalingsverplichting.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden ‘in-company’ cursussen

4.1 Bij het verlenen van de opdracht tot de uitvoering van een ‘in-company’ cursus is de opdrachtgever (in dit geval een bedrijf of instelling) 25% van de overeengekomen uitvoeringskosten als aanbetaling verschuldigd. De opdracht wordt definitief na ontvangst van 25% van de overeengekomen uitvoeringskosten en dient minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

4.2 De factuur voor het restant van 75% van de uitvoeringskosten dient binnen 15 werkdagen na aanvang van de ‘in-company’ cursus te zijn voldaan.

4.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, staat het FUTURA postacademische opleidingen vrij de vordering ter incasso uit handen te geven, in overeenstemming met het gestelde in artikel 3.2.

Artikel 5. Annulering en vervanging door de deelnemer / opdrachtgever

5.1 De deelnemer/opdrachtgever heeft het recht de deelname aan een ‘open’ cursus of de opdracht tot een ‘in-company’ cursus te annuleren zonder opgaaf van redenen. Een telefonische annulering dient te allen tijde schriftelijk en ondertekend per post of fax te worden bevestigd.

5.2 Bij annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus is 25% van de deelnamekosten of uitvoeringsopdracht verschuldigd, daarna wordt voor annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus 50% in rekening gebracht.

5.3 Bij annulering korter dan 5 werkdagen voor aanvang van de cursus of tussentijdse beëindiging van deelname is 100% van de deelnamekosten of uitvoeringsopdracht verschuldigd.

5.4 Indien een deelnemer aan een ‘open’ cursus door overmacht (dit ter beoordeling door FUTURA postacademische opleidingen) een belangrijk deel van de cursus heeft moeten verzuimen, zal hij in de gelegenheid worden gesteld bij de eerstvolgende herhaling van de cursus het verzuimde deel in te halen. Eventuele kosten van cursusmateriaal en restauratieve voorzieningen, evenals de eventuele prijsstijging van de deelnamekosten worden wel in rekening gebracht. FUTURA postacademische opleidingen is echter nimmer verplicht de deelnamekosten te restitueren, ook als de herhaling niet meer wordt georganiseerd.

5.5 Bij plotseling verhindering kan een deelnemer aan een ‘open’ cursus zich voor aanvang zonder kosten door een collega laten vervangen. Vervanging na aanvang is slechts mogelijk in overleg met FUTURA postacademische opleidingen

Artikel 6. Annulering door FUTURA postacademische opleidingen

6.1 FUTURA postacademische opleidingen behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmelding of door onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de uitvoering van de cursus.

6.2 De beslissing over annulering bij onvoldoende aanmelding wordt in principe 10 werkdagen voor aanvang van de cursus genomen. FUTURA postacademische opleidingen behoudt zich echter het recht voor de beslissing over al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk 5 werkdagen voor de geplande startdatum.

6.3 Indien de deelnamekosten al zijn voldaan, zal FUTURA postacademische opleidingen het volledig betaalde bedrag per omgaande terugstorten.

Artikel 7. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzing

7.1 Op het door FUTURA postacademische opleidingen in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke materiaal berust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijke materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

7.2 FUTURA postacademische opleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijke materiaal neergelegd en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteit gegeven.

Artikel 8. Overmacht en aansprakelijkheid

8.1 FUTURA postacademische opleidingen spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2 Indien het voor een docent door onvoorziene omstandigheden onmogelijk is een cursus te verzorgen, zal FUTURA postacademische opleidingen trachten een vervangende docent in te zetten. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, houdt FUTURA postacademische opleidingen zich het recht voor de cursus naar een nader te bepalen datum te verschuiven. In dat geval staat het de deelnemer/opdrachtgever vrij de deelname aan de cursus zonder kosten te annuleren.

8.3 FUTURA postacademische opleidingen is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer/opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.

8.4 FUTURA postacademische opleidingen is niet aansprakelijk voor enige schade, die de deelnemer/opdrachtgever mocht lijden door of tijdens een ‘open’ cursus of de uitvoering van een ‘in-company’ cursus.

8.5 FUTURA postacademische opleidingen behoudt zich het recht voor de in de cursusfolder vermelde cursusleiding en docenten te vervangen zonder dat hieruit voor de deelnemer/opdrachtgever het recht voortvloeit zijn inschrijving voor een ‘open’ cursus te annuleren anders dan voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden.

Artikel 9. Accreditatie

9.1 FUTURA postacademische opleidingen draagt zorg voor de verwerking, indien van toepassing, van de behaalde accreditatiepunten.

Artikel 10. Bescherming Persoonsgegevens

10.1 FUTURA postacademische opleidingen stelt alles in het werk om de privacy van de deelnemer/opdrachtgever te beschermen. De persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de Wet op de Registratie van Persoonsgegevens.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Op iedere overeenkomst tussen FUTURA postacademische opleidingen en een deelnemer/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van FUTURA postacademische opleidingen, behoudens hogere voorziening. 

Opmerking, FUTURA postacademische opleidingen is een werkmaatschappij van FUTURA Consultancy B.V.